ദുബായ്

നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവിഭവത്തിനായി ദുബായ് ഖുസൈസിലുള്ള മലബാർ മക്കാൻ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഹോം ഡെലിവെറിക്കായി വിളിക്കൂ

മറ്റെങ്ങും കിട്ടാത്ത അറക്കൽ ബിരിയാണി അടക്കമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടവിഭവത്തിനായി ദുബായ് ഖുസൈസിലുള്ള മലബാർ മക്കാൻ റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഹോം ഡെലിവെറിക്കായി വിളിക്കൂ

error: Content is protected !!