ഷാർജ

കോവിഡ് 19 ; ഷാർജയിലെ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീസ് തിരികെ നൽകും

ഷാർജയിലെ സ്വകാര്യസ്കൂളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗതാഗത ഫീസ് തിരികെ നൽകുന്നു

കുട്ടികൾ യു‌എഇയിലുടനീളമുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് ഇ ലേർണിംഗ് തുടരുന്നതിനാലും, വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്‌കൂൾ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്തതിനാലും ഈ കാലയളവിൽ ഭാഗിക ഫീസ് ഇളവ് നൽകാനോ ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ നൽകാനോ മാതാപിതാക്കൾ ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു,

View image on Twitter

 

ദുബായിലെ സ്കൂളുകൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫീസ് എഴുതിത്തള്ളുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കെഎച്ച്ഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

error: Content is protected !!