അബൂദാബി ഇന്ത്യ കേരളം

കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികൾക്ക് ശാരീരികമാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നന്മ പ്രവാസി ഡെസ്ക്

കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിപ്പോയ മലയാളികൾക്ക് ശാരീരികമാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം ലഭ്യമാക്കാൻ നന്മ പ്രവാസി ഡെസ്ക്

error: Content is protected !!