ഇന്ത്യ കേരളം ദേശീയം

എൻ ബി എഫ് സി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകി; ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇന്ന് മുതൽ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കും

തിരുവനന്തപുരം :എൻ ബി എഫ് സി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഐ സി എൽ ഫിൻകോർപ്പിന്റെ കേരളത്തിലെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇന്ന് മുതൽ ( ഏപ്രിൽ 18)  പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ചെയർമാൻ കെ ജി അനിൽ കുമാർ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും തിങ്കളാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 20 )മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കും.

error: Content is protected !!