ദുബായ് റീറ്റെയ്ൽ

ദുബായ് Fish Market (Deira Waterfront Market) ൽ ഇന്നത്തെ മത്സ്യവില നിലവാരം – 01/10/2019

ദുബായ് Fish Market (Deira Waterfront Market) ൽ ഇന്നത്തെ മത്സ്യവില നിലവാരം – 01/10/2019