അജ്‌മാൻ അബൂദാബി ആരോഗ്യം ഇന്ത്യ കേരളം ചുറ്റുവട്ടം ദുബായ് ബിസിനസ്സ് യാത്ര ഷാർജ

ആത്മഹത്യയുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ജോയ് അറയ്ക്കൽ കൂടി|ബി.ആർ ഷെട്ടി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ

ആത്മഹത്യയുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ജോയ് അറയ്ക്കൽ കൂടി, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട നിരവധി വിഷയങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു, ബി.ആർ ഷെട്ടി പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ, ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ ആകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി യുമായി തദ്‌ബീർ. ഏപ്രിൽ 29 നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ്

error: Content is protected !!