അബൂദാബി ആരോഗ്യം ഇന്ത്യ കേരളം ചുറ്റുവട്ടം ദുബായ് യാത്ര ഷാർജ

രോഗമുക്തിയിൽ UAE ആശ്വാസത്തോടെ| Bank തിരിച്ചടവ്| കത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പിരിവു നടത്തിയവരെ പിടിച്ചു.

ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ മരണ സംഖ്യ ഇന്ന് യു.എ.ഇ യിൽ| രോഗമുക്തിയിൽ യു.എഇ ആശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട്| ബാങ്കിലെ തിരിച്ചടവ് വിഷയം| കത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പേരിൽ ഷാർജയിൽ പിരിവു നടത്തിയവരെ പിടിച്ചു | GB ചോയ്‌ത്രം ഓർമയായി.

error: Content is protected !!