അബൂദാബി യാത്ര

അബുദാബിയിൽ ട്രാഫിക് പിഴകൾക്ക് മൂന്ന് തരം ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

അബുദാബിയിൽ എല്ലാ ട്രാഫിക് പിഴകൾക്കും അബുദാബി പോലീസ് മൂന്ന് തരം ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യത്തേത് 50 % ഡിസ്‌കൗണ്ട് ജൂൺ 22 വരെ ലഭ്യമാകും.

രണ്ടാമത്തേത്, 35 % ഡിസ്‌കൗണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, ലംഘനം നടത്തിയ തീയതിക്ക് ശേഷം 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണമടച്ചാൽ ഈ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

മൂന്നാമത് നിയമലംഘനം നടത്തി 60 ദിവസത്തിന് ശേഷം പണമടച്ചാൽ പിഴയ്ക്ക് 25 %
ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കും.

25 % ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനം വരെ സാധുതയുള്ളതാണെന്നും വാഹനമോടിക്കുന്നവർ ഈ വർഷത്തിനുശേഷം മുഴുവൻ തുക പിഴയായി നൽകേണ്ടിവരുമെന്നും അബുദാബി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

error: Content is protected !!