ആരോഗ്യം ഫുജൈറ വിനോദം

കർശന സുരക്ഷാ നടപടികളോടെ ഫുജൈറയിൽ ബീച്ചുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നു

കർശനമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളോടെ ജൂൺ 29 ന് ഫുജൈറയിൽ ബീച്ചുകളും പാർക്കുകളും വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് ഫുജൈറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

നാഷണൽ എമർജൻസി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുമായി (എൻ‌സി‌എം‌എ) ഏകോപിപ്പിച്ച്, എല്ലാ ബീച്ചുകളിലും പാർക്കുകളിലും പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഫുജൈറയിലെ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് -19 വ്യാപിക്കുന്നതിനെതിരായ എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികളും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

View this post on Instagram

#بلدية_الفجيرة

A post shared by بلدية الفجيرة (@fuj_mun) on

error: Content is protected !!