ആരോഗ്യം ദുബായ് വിനോദം

കോവിഡ് സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളോടെ ദുബായിലെ വാട്ടർ പാർക്കുകൾ തുറക്കുന്നു

ദുബായിലെ വാട്ടർ പാർക്കുകൾ ജൂൺ 18 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വീണ്ടും തുറക്കുമെന്ന് എമിറേറ്റ് ടൂറിസം അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. വാട്ടർ പാർക്കുകളും ഷവർ റൂമുകളും വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കർശന സുരക്ഷാ നടപടികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഹോട്ടലുകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകിയ സർക്കുലറിൽ ദുബായ് ടൂറിസം അറിയിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്കുള്ള റൈഡുകളും മറ്റും കുട്ടികൾക്കുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളും അടച്ചിരിക്കും.

error: Content is protected !!