അബൂദാബി

അബുദാബിയിൽ വരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ കടലാമ പുനരധിവാസകേന്ദ്രം

വന്യജീവികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലുതും നൂതനവുമായ പുനരധിവാസ സൗകര്യങ്ങളിലൊന്ന് അബുദാബിയിൽ വരുന്നു.

അബുദാബിയിലെ വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജൈവവൈവിധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള അൽ ക്വാന വാട്ടർഫ്രണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ദി എൻവയോൺമെന്റ് ഏജൻസി – അബുദാബി (ഇഎഡി) നാഷണൽ അക്വേറിയവുമായി അഞ്ച് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഏറ്റവും നൂതനവും വലുതുമായ കാട്ടു കടലാമ പുനരധിവാസ സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് അബുദാബി മീഡിയ ഓഫീസിലെ ട്വീറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കരാർ പ്രകാരം, അക്വേറിയത്തിനകത്ത് പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വന്യജീവികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും കാട്ടു കടലാമകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇരു പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും

കടലാമകളെയും മറ്റ് വന്യജീവികളെയും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും പുനരധിവാസത്തിലും യുഎഇ എല്ലായ്പ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അബുദാബിയിൽ സമാനമായ നിരവധി പദ്ധതികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിക്കോ അസുഖമോ കാരണം കരയിൽ എത്തുന്ന വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ ചികിത്സിക്കുകയും പുനരധിവാസത്തിനുശേഷം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തിരികെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

error: Content is protected !!