അബൂദാബി ഇന്ത്യ

അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഐ സി എ പെർമിറ്റ് വേണ്ട

നാളെ മുതൽ നാട്ടിൽ നിന്നും യു എ ഇയിലെ അബുദാബി എയർപോർട്ടിൽ വന്നിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഐ സി എ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാന്നെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

UDATING………

error: Content is protected !!