കേരളം

നോർക്ക കെ എഫ് സി സംരംഭകത്വ വായ്പാ നിർണയ ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 8 ന്

നോർക്കയുടെ പ്രവാസി പുനരധിവാസപദ്ധതിയായ എൻഡിപ്രേം ഉം കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന സംരംഭകത്വ വായ്പ പദ്ധതിയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലുള്ളവരുടെ യോഗ്യതാ നിർണയ ക്യാമ്പ് ഒക്ടോബർ 8 നു തിരുവനന്തപുരത്തു തൈക്കാട് നോർക്ക ഓഫീസിന് എതിർവശത്തുള്ള സെൻറർ ഫോർ മാനേജ്മെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റിൽ നടത്തും.
തിരികെ എത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് പദ്ധതിപ്രകാരം 30 ലക്ഷം രൂപ വരെ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വായ്പാ അനുവദിക്കും. ഇതിൽ 15% മൂലധന സബ്‌സിഡിയും (പരമാവധി 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ) കൃത്യമായി വായ്പാ തിരിച്ചടക്കുന്നവർക്കു ആദ്യ 4 വർഷം 3% പലിശ ഇളവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അർഹരായവർക്ക്‌ കെ എഫ് സി യുടെ 3% പലിശ സബ്‌സിഡി ചീഫ് മിനി സ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം പ്രകാരം ലഭ്യമാകും.
വായ്പ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് www.norkaroots.org യിൽ ഒക്ടോബർ 2 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരം നോർക്ക വെബ്സൈറ്റിലും ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകളായ 18004253939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും) 00918802012345 (വിദേശത്തു നിന്ന് മിസ്ഡ് കാൾ സേവനം), 18004258590 (കെ എഫ് സി) യിലും ലഭിക്കും

error: Content is protected !!