ഷാർജ

ഷാർജയിലെ അൽ കാസിമി ആശുപത്രിയിൽ താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള നിരവധി രോഗികൾക്ക് 20 സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടത്തിയതായി ആരോഗ്യ – പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം

ഷാർജയിലെ അൽ കാസിമി ആശുപത്രിയിൽ നിരാലംബരായവർക്ക് യുഎഇ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി.

ഷാർജയിലെ പേഷ്യന്റ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെ, താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള നിരവധി രോഗികൾക്ക് 20 സൗജന്യ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ അൽ കാസിമി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കാർഡിയാക് സെന്റർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിജയകരമായി നടത്തിയതായി അറിയിച്ചു.
രോഗികളുടെ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി അൽ കാസിമി ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വീകരിച്ച “ജസ്റ്റ് ഫോർ യു” സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തത്.

error: Content is protected !!