അജ്‌മാൻ ദുബായ്

32 ലക്ഷം ദിർഹം കൊള്ളയടിച്ച പ്രതികളെ Ajman police 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിടിച്ചതെങ്ങനെ?

32 ലക്ഷം ദിർഹം കൊള്ളയടിച്ച പ്രതികളെ അജ്‌മാൻ പൊലീസ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പിടിച്ചതെങ്ങനെ? ദുബായിലേക്ക് വിമാന യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ അറിയാൻ, വിസ ആനുകൂല്യം ഇനി 3 ദിവസം മാത്രം.

error: Content is protected !!