ദുബായ്

കർശന സുരക്ഷാമാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടെ ദുബായിൽ വിവാഹ -സാമൂഹിക ഇവന്റുകൾക്ക് ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ അനുമതി

ഒക്ടോബർ 22 മുതൽ ദുബായിലെ ഹോട്ടലുകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങളും മറ്റ് സാമൂഹിക പരിപാടികളും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ അനുവാദം നൽകും.

ടെന്റുകളിലും വീടുകളിലും 30 പേരെയും , ഓരോ ഹാളിലും പരമാവധി 200 പേരെയും അനുവദിക്കും, നാല് മീറ്ററിൽ ഒരാൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ കഴിയണം.

ഇവന്റുകൾ നാല് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കരുത്, പ്രായമായവർക്കും വിട്ടുമാറാത്ത അവസ്ഥയുള്ളവർക്കും ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെയും ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെയും സുപ്രീം സമിതി പുറത്തിറക്കിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നു.

error: Content is protected !!