അജ്‌മാൻ

അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സൗജന്യ കോവിഡ് ഡിപിഐ പരിശോധന കേന്ദ്രം തുറന്നു

സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗജന്യ ലേസർ അധിഷ്ഠിത ഡിപിഐ കോവിഡ് -19 ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചു.

തമൗ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് അജ്മാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അക്കാദമിക്, സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾക്കും സൗജന്യ ഡിപിഐ കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. യുഎഇയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രത്യേക സേവനം നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിലൊന്നാണ് അജ്മാൻ സർവകലാശാലയെന്ന് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് മാനേജർ ഡോ. ഫെറ്റ ഡിസാസ് അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!