ദുബായ്

കോവിഡ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല ; സ്‌പോട്ട് പരിശോധനയിൽ ദുബായിൽ 9 സ്‌പോർട്‌സ് സെന്ററുകൾക്ക് കൂടി പിഴ

ദുബായിൽ കോവിഡ് -19 മുൻകരുതൽ നടപടികളും സുരക്ഷാ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാത്തതിൽ ദുബായ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിൽ നിന്നും ദുബായ് എക്കണോമിയിൽ നിന്നുമുള്ള ടീമുകൾ ഒമ്പത് സ്പോർട്സ് സെന്ററുകൾക്ക് കൂടി പിഴ ചുമത്തി.

ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനാലും പരിസരത്ത് നിർബന്ധിത സുരക്ഷിതമായ ദൂരം നിലനിർത്താത്തതിനാലുമാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിഴ ചുമത്തിയത്. ദുബായിലെമ്പാടുമുള്ള കായിക സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് മറ്റ് നാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.

error: Content is protected !!