അബൂദാബി

അബുദാബിയിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി ഫുൾ ഹൗസിങ് അലവൻസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അബുദാബി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കായി പുതിയ ഭവന നയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.
പുതിയ നയമനുസരിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും അവരുടെ തൊഴിൽ ഗ്രേഡിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
അബുദാബിയിൽ താമസിക്കുന്ന എമിറാത്തി ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ ഗ്രേഡിന് അനുസൃതമായി മുഴുവൻ ഭവന അലവൻസും ലഭിക്കും, അബുദാബിയിൽ സ്വത്ത് കൈവശമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന എമിറാത്തി ഇതര ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ ഭവന സ്റ്റൈപ്പൻഡും ലഭിക്കും.
കൂടാതെ, യോഗ്യരായ ജീവനക്കാർക്ക് എമിറേറ്റിലെ സ്കൂളുകളിൽ ചേരുന്ന അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ അലവൻസ് ലഭിക്കുമെന്ന് അബുദാബി മീഡിയ ഓഫീസ് ട്വീറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!