ഷാർജ

ഷാർജയിൽ ട്രാഫിക് പിഴകളിൽ 50 % ഡിസ്‌കൗണ്ട്

ഷാർജയിലെ റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി 2020 മാർച്ച് 31 ന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ പിഴകൾക്കും 50 ശതമാനം ഡിസ്‌കൗണ്ട് ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഈ ഡിസ്‌കൗണ്ട് പദ്ധതി ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ബാധകമായിരിക്കും.

ഈ പ്രയോജനം നേടുന്നതിന് അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

error: Content is protected !!