അബൂദാബി

ഊർജ ഉത്പാദന ശേഷിയുടെ 100 ​​ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി യുഎയിലെ ബറാക്ക ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്ലാന്റ് യൂണിറ്റ് 1

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഊർജ ഉത്പാദന ശേഷിയുടെ 100 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കി യു.എഇയുടെ സ്വപ്നപദ്ധതിയായ ബറാക്ക ആണവനിലയത്തിലെ ഒന്നാം യൂണിറ്റ്. ആണവ നിലയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ നിർണായക മുഹൂർത്തമാണിത്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സുരക്ഷ, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം, വിശ്വാസ്യത എന്നിവയെല്ലാം ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടന്നുവന്ന പരീക്ഷണഘട്ടമാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.ഈ നേട്ടം 2021 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ബറാക്ക പ്ലാന്റിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

100 ശതമാനം വൈദ്യുതി എന്നാൽ ഒരൊറ്റ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഒന്നാം യൂണിറ്റ് 1400 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. യുഎഇയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ വൈദ്യുത സ്രോതസ്സായ ഒന്നാം യൂണിറ്റ് ജനറേറ്ററായി ഇത് മാറുന്നു. ബറാക്ക ആണവ നിലയത്തിൽ നാല് APR 1400 റിയാക്ടർ യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത്. 5,600 മെഗാവാട്ട് ശുദ്ധമായ വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ യുഎഇയുടെ 25% വൈദ്യുതി ആവശ്യം വരെ നിറവേറ്റാന്‍ ബറാക്കയിലെ നാല് യൂണിറ്റുകൾക്ക് കഴിയും, ഇത് ഓരോ വർഷവും 21 ദശലക്ഷം ടൺ കാർബൺ പുറന്തള്ളുന്നത് തടയുന്നു. പ്രതിവർഷം 3.2 ദശലക്ഷം കാറുകൾ റോഡിൽ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. യുഎയിലെഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധമായ വൈദ്യുതിയുടെ ഉറവിടമാണ് ബറാക്ക ന്യൂക്ലിയർ എനർജി പ്ലാന്റ്, ഇത് സ്ഥിരവും വിശ്വസനീയവുമായ വൈദ്യുതി സുസ്ഥിരമായി നൽകാൻ പ്രാപ്തമാണ്.

error: Content is protected !!