റാസൽഖൈമ

റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ ട്രാഫിക് പിഴകളിൽ 50 ശതമാനം ഡിസ്‌കൗണ്ട് പദ്ധതി കുറച്ച്‌ ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി

റാസ് അൽ ഖൈമയിൽ ട്രാഫിക് പിഴകളിൽ 50 ശതമാനം കിഴിവ് പദ്ധതി 2020 ഡിസംബർ 2 മുതൽ ഡിസംബർ 08 വരെയായിരുന്നു ബാധകമായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ 23 വരെ നീട്ടാൻ റാസ് അൽ ഖൈമ പോലീസ് വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ബ്ലാക്ക് പോയിന്റുകളും പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പിഴയും ഈ കിഴിവ് പദ്ധതിയിലൂടെ റദ്ദാക്കാം

49-ാമത് യുഎഇ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്.

error: Content is protected !!