അന്തർദേശീയം അബൂദാബി

കോവിഡ് -19 : യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 30 രാജ്യങ്ങൾക്ക് യാത്രാ വിലക്ക് നീക്കി ഫിലിപ്പൈൻസ്

ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 1 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന യുഎഇ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 30 ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഫിലിപ്പൈൻ സർക്കാർ വിലക്ക് നീക്കി, വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഫിലിപ്പിനോ പൗരന്മാർക്കും വിദേശ പൗരന്മാർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം നൽകി.

ഇന്റർ ഏജൻസി ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (ഐ‌എ‌ടി‌എഫ്) പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രമേയം അനുസരിച്ച്, ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്ക് പറക്കുന്ന യാത്രക്കാർ എത്തിച്ചേർന്ന തീയതി മുതൽ കൊറന്റൈൻ അനുഷ്ഠിച്ച് ആറാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആർടി-പിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ, 7 ദിവസത്തേ കൊറന്റൈനിനായി അംഗീകാരമുള്ള ഹോട്ടലിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന്റെയോ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത താമസത്തിന്റെ തെളിവ് ഓഫ്‌ഡബ്ല്യു അല്ലാത്തവരും വിദേശ പൗരന്മാരും കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

error: Content is protected !!