ഷാർജ

ഷാർജയിൽ പല പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളിയാഴ്ചയടക്കമുള്ള അവധിദിനങ്ങളിൽ ഇനി സൗജന്യ പാർക്കിംഗ് ഇല്ല ; മുന്നറിയിപ്പുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ഷാർജയിലെ 6,000 ത്തോളം പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെയ്ഡ് സോണുകൾക്ക് കീഴിലായതായും ആഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും താരിഫ് ബാധകമാണെന്നും ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അറിയിച്ചു.

സാധാരണയായി, വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലും പണമടച്ചുള്ള മേഖലകളിൽ പാർക്കിംഗ് സൗജന്യമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വർഷത്തിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും 5,857 സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് ബാധകമാണെന്ന് ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഷാർജ നഗരത്തിലുടനീളം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 579 “ബ്ലൂ പാർക്കിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡുകൾ” വഴി വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം പാർക്കിംഗ് സോണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.താമസക്കാരോട് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പരിശോധിക്കാനും ഷാർജ സിറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

error: Content is protected !!