ഷാർജ

കോവിഡ് 19 ; മാർച്ച് 28 മുതൽ ഷാർജയിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ നഴ്സറികൾക്ക് കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി

കർശനമായ കോവിഡ് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിച്ച് മാർച്ച് 28 മുതൽ ഷാർജയിലെ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ നഴ്സറികൾക്ക് കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് പുനരാരംഭിക്കാം.

കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാൻ കോവിഡ് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നഴ്സറികളിൽ ഒന്നിലധികം പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാർജയിലെ പ്രാദേശിക അടിയന്തരാവസ്ഥ, പ്രതിസന്ധി, ദുരന്ത നിവാരണ സംഘം എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

പാലിക്കേണ്ട കോവിഡ് സുരക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു ഗൈഡും സ്കൂളുകൾക്കും നഴ്സറികൾക്കും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. മാർച്ച് 25 ന് സ്പ്രിംഗ് സെമസ്റ്റർ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഷാർജ എല്ലാ സർക്കാർ, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലും നഴ്സറികളിലും 100 ശതമാനം റിമോട്ട് ലേർണിംഗ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു.

error: Content is protected !!