ഒമാൻ

കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർദ്ധനവ് : ഒമാനിൽ സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും ഓൺലൈൻ പഠനത്തിലേക്ക്, കായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുന്നു

നിലവിലെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഉള്ള വർദ്ധനവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒമാനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസിലും മറ്റ് പൊതുമേഖലാ നിയമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക്കിനെ നേരിടാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒമാന്റെ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.

ഒമാൻ ന്യൂസ് ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം അതാത് ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനാകാത്ത ജീവനക്കാർ അവരുടെ ചുമതലകൾ ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അറിയിപ്പ് വരുന്ന ഞായറാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 4) മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.

രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ, അന്തർദ്ദേശീയ സ്കൂളുകളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്, ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫുകൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമിടയിൽ കോവിഡ് -19 പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചതായുള്ള എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വകാര്യ, അന്തർദ്ദേശീയ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശാരീരിക ഹാജർ താൽക്കാലികമായി നിർത്താനും ഗ്രേഡ് 12 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒഴികെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താനും കോവിഡ് -19 സുപ്രീം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു.സർക്കാർ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലും സമാനമായ ഒരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.

എല്ലാ ഔദ്യോഗിക, സ്വകാര്യ കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യാഴാഴ്ച (ഏപ്രിൽ 1) മുതൽ കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് വരെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് .

error: Content is protected !!