ദുബായ് യാത്ര

ദുബായ് മെട്രോ, ട്രാം, സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആർ‌ടി‌എ

The RTA has reported several violations at Dubai Metro and tram stations_dubai_UAE_Malayalamnews

ദുബായ് മെട്രോ, ട്രാം കോച്ചുകൾ, സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരവധി നിയമലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആർടിഎ അറിയിച്ചു. 856 കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ നിർദ്ദിഷ്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നിയുക്തമാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്തതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാന ലംഘനം.

107 ഓളം ലംഘനങ്ങൾ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതിൽ ബാധകമായ നിരക്ക് നൽകാതെ ഫെയർ സോണുകളിൽ പ്രവേശിച്ചതിനുമാണ്. നിരോധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനും 79 ഓളം ലംഘനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും ക്യാബിനുകളുടെയും സൗകര്യങ്ങളുടെയും സുരക്ഷയും ശുചിത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചതിന് ദുബായ് മെട്രോയിലെ യാത്രക്കാരെയും ട്രാം റൈഡറുകളെയും ആർടിഎ പ്രശംസിച്ചു.

മെട്രോ, ട്രാം ടീമുകൾ നിരന്തരമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാത്രക്കാർ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും പൊതുജനാരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനും കോവിഡ് -19 പാൻഡെമിക് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുമുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആർ‌ടി‌എ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

error: Content is protected !!