യുഎഇയിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളുടെയും തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകുന്നവർക്ക് പിഴയും തടവുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

Do not submit false reports of crimes or wrongdoings, UAE warns

യുഎഇയിൽ തെറ്റായ പരാതികളോ റിപ്പോർട്ടുകളോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പിടിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികൾക്ക് പിഴയോ ജയിൽ ശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യത്തിന് നിയുക്തമാക്കിയ അതേ ശിക്ഷയോ നേരിടേണ്ടിവരും.

ഒരു വ്യക്തി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തുവെന്ന് വ്യാജമായും തെറ്റായ വിശ്വാസത്തിലും ജുഡീഷ്യറിയെയോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അധികാരികളെയോ അറിയിച്ചാൽ, ഇത് ശിക്ഷാ കേസോ ഫയൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ തടവിന് ആറ് മാസത്തേക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പണ പിഴയും നൽകേണ്ടിവരും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.

തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യം കുറ്റകരമാണെങ്കിൽ, കുറ്റവാളി പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. “തെറ്റായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ ശിക്ഷ തടവും പണ പിഴയും ആയിരിക്കും. തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് ക്രിമിനൽ ശിക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടർ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതേ ശിക്ഷ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ”പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!