ദുബായ്

ഇന്ത്യ ദുബായ് ബിസിനസ്സ്

ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മിസ്ഡ് കാൾ ടെക്നോളജി തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി...

സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബാങ്കിങ് കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി നടത്താൻ മിസ്ഡ് കാൾ ടെക്നോളജി ഉപകാരപ്രദമായി...