അജ്മാനിൽ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ

Smart gates to monitor traffic violations and crime in Ajman

അജ്മാനിൽ ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതായി അജ്‌മാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ഗേറ്റുകൾ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലീസിന്റെ പ്രതികരണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അജ്‌മാൻ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!