യു.എ.ഇ യിൽ ഇന്ന് കാറ്റും പൊടിയും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ

യു.എ.ഇ യിൽ ഇന്ന് കാറ്റും പൊടിയും നിറഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്ന് നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജിയുടെ പ്രവചനം. ആകാശം പൊതുവെ മങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടും.

അറബിക്കടലിലും ഒമാൻ കടലിലും ശാന്തമായ അവസ്ഥ ആയിരിക്കുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!