യുഎഇയിൽ 3 മങ്കിപോക്സ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു.

3 more monkeypox cases confirmed in UAE

യുഎഇയിൽ 3 മങ്കിപോക്സ് കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മങ്കിപോക്സ് രോഗം നേരത്തേ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള യുഎഇ ആരോഗ്യ അധികാരികളുടെ നയത്തിന് അനുസൃതമായി ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoHAP) മൂന്ന് പുതിയ കുരങ്ങുപനി കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി അറിയിച്ചു.

യാത്രാവേളയിൽ ഉചിതമായ പ്രതിരോധ നടപടികളും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ മുൻകരുതലുകളും പാലിക്കണമെന്നും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണമെന്നും അപകടകരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

അന്വേഷണം, കോൺടാക്‌റ്റുകളുടെ പരിശോധന, അവരുടെ ആരോഗ്യം നിരീക്ഷിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും യുഎഇ ആരോഗ്യ അധികാരികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുനൽകി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!