നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല : ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ നീക്കം ചെയ്ത് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

Failure to follow rules: UAE Central Bank removes board of directors of insurance company

പ്രാദേശിക നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ യുഎഇയിലെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിനെ നീക്കം ചെയ്ത് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (CBUAE) അറിയിച്ചു.

ഇൻഷുറൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 2007 ലെ ഫെഡറൽ ലോ നമ്പർ (6) ആർട്ടിക്കിൾ 41 പ്രകാരമാണ് ഈ ഭരണാനുമതി ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിയമം ലംഘിച്ചതിന് റെഗുലേറ്റർ കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിത്. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനിയുടെ പേരും നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുതുതായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഉത്തരവിന് അനുസൃതമായി കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ബിസിനസും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!