യുഎഇയിൽ ഒക്ടോബർ 30ന് മുമ്പ് ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ചില വാഹന ഉടമകൾക്ക് 5,000 ദിർഹം വരെ പിഴ.

A fine of up to AED 5,000 for some vehicle owners who do not register with the tracking system before October 30 in the UAE.

യുഎഇയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഉടമകളോട് 2023 ഒക്ടോബർ 30ന് മുമ്പ് ട്രക്കുകൾക്കും ഷിപ്പ്‌മെന്റുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് നാഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി, സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, കസ്റ്റംസ് & പോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്തെ കസ്റ്റംസ് സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും വ്യാപാര ചലനം സുഗമമാക്കുന്നതിനും സുരക്ഷാ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ കസ്റ്റംസ് പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് ട്രക്കുകളും ഷിപ്പ്‌മെന്റുകളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദേശീയ സംവിധാനമെന്ന് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മേജർ ജനറൽ സുഹൈൽ സയീദ് അൽ ഖൈലി പറഞ്ഞു.

ഒപ്പം ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ തുറമുഖങ്ങളിലെ ഷിപ്പ്‌മെന്റുകളിലും ട്രക്കുകളിലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ആദ്യത്തെ പ്രവേശന തുറമുഖം മുതൽ രാജ്യത്തെ അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെ ട്രക്കുകളുടെയും കയറ്റുമതികളുടെയും ചലനം നിരീക്ഷിക്കാനാകും.

അംഗീകരിച്ച ചട്ടങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നവർക്ക് പിഴ ബാധകമാകും. പിഴ ആദ്യ മാസം ആയിരം ദിർഹവും തുടർന്നുള്ള ഓരോ മാസവും പരമാവധി 5,000 ദിർഹവും ആയിരിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!