യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റമദാൻ മാസത്തിലെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

The working hours of the month of Ramadan in government institutions in the UAE have been announced

യുഎഇയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റമദാൻ മാസത്തിലെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഇതനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെ ഫെഡറൽ യുഎഇ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയും തുറന്നിരിക്കും.

വിശുദ്ധ മാസം 2022 ഏപ്രിൽ 2 ന് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്തിമ തീയതി യുഎഇയിലെ ചന്ദ്രദർശന സമിതി സ്ഥിരീകരിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!