ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിലോ, നിർമ്മാണ സ്ഥലങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അബുദാബിയിൽ ബോധവൽക്കരണക്യാമ്പ്

Awareness camp in Abu Dhabi to avoid accidents for workers working in high-rise buildings or construction sites

ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടങ്ങളിലോ ഉയരമുള്ള നിർമാണ സ്ഥലങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ കർശനമായി പാലിക്കാൻ അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അബുദാബി മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടുത്തിടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ശിൽപശാലയിൽ, സുരക്ഷാ കവചങ്ങളില്ലാതെ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു. സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കേണ്ടതും എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

വർക്ക്‌സൈറ്റുകളിലെ സംരക്ഷണ നടപടികൾ പാലിക്കാനും സ്കാർഫോൾഡിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ഘടകങ്ങൾ പാലിക്കാനും നിർമ്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൈറ്റുകളിലെ ജോലി തുടരുന്നതിന് സുരക്ഷാ വശം നിർണായകമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, തൊഴിലാളികളുടെ ജീവനും സുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ സൈറ്റ് സന്ദർശനങ്ങളിൽ, മുനിസിപ്പൽ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, പണിതീരാത്ത നിലകളിലോ താൽക്കാലിക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ, സ്കാർഫോൾഡുകളിലോ, സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന ടവറുകളിലെ ജനാലകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊട്ടിലുകളിലോ ഉയരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അധികാരികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, തൊഴിൽപരമായ അപകടങ്ങൾ, പരിക്കുകൾ, രോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാർഗങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!