കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി എത്തിഹാദ് എയർവേസ്

Etihad Airways conducts eco-friendly flight tests to reduce carbon emissions

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ സുസ്ഥിര ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം എത്തിഹാദ് എയർവേയ്‌സ് വിജയകരമായി നടത്തി, പ്രവർത്തനക്ഷമതയും സാങ്കേതികവിദ്യയും കാർബൺ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ 42 ഫ്ലൈറ്റുകളാണ് പറന്നത് .

2022ലെ ഭൗമദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടിയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 22 കൺട്രൈൽ പ്രിവൻഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

“ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും തീവ്രമായ സുസ്ഥിരത ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണിതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യോമയാനത്തിന്റെ കാർബൺ ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. എത്തിഹാദ് ഏവിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടോണി ഡഗ്ലസ് പറഞ്ഞു,

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!