യുഎഇയിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഇ കംപ്ലയിന്റ് സംവിധാനം വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം

Report medical malpractice through e-complaint system, UAE health ministry urges

യുഎഇയിൽ ചികിത്സാ പിഴവ് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ആരോഗ്യ-പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം (MoHAP) തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ സ്മാർട്ട് ചാനലുകൾ വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ താമസക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താമസക്കാർക്ക് ഈ MoHAP ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളുടെ പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ്.

പരാതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടയുടൻ, മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൺട്രോൾ, ഓഡിറ്റ്, ഇൻസ്‌പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പരാതിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ടിന്റെ രസീത് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മെഡിക്കൽ ഫയൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മെഡിക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ അന്വേഷണത്തിനും വിലയിരുത്തലിനും പരാതികൾ സാധാരണയായി മെഡിക്കൽ ലയബിലിറ്റി കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് നടപടിക്കായി മന്ത്രാലയത്തിലെ MoHAP-ന്റെ ആരോഗ്യ പരിശീലന നിയന്ത്രണ സമിതിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!