ഇനി ഏതാനും ദിനങ്ങൾ മാത്രം, Al Khaleej Centre ന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഫെബ്രുവരി 28 ന് കഴിയുന്നു.

Just a few days to go, Al Khaleej Centre's special offer ends on February 28.

ദുബായ് വാർത്തയുടെ viewers ന് Al Khaleej Centre Residential Apartments നൽകിയ സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 28 ന് സമാപിക്കുന്നു. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിൽ അധികം പാരമ്പര്യമുള്ള Al Khaleej Centre, ദുബായിയുടെ തന്നെ പേരും പെരുമയും ഉയർത്തിപിടിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായിലെ പരമപ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്കളിൽ ഒന്നാണ്.

Offers വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് :-

* ഒരുവർഷത്തെ contract എടുക്കുമ്പോൾ 2 മാസം സൗജന്യം (Total 14 months )
* 1 BHK Apartment ന് 70,000 ദിർഹംസ് ആയിരുന്നത് 65,000 ദിർഹംസ്
* 2 BHK Apartment ന് 82,000 ദിർഹംസ് ആയിരുന്നത് 80,000 ദിർഹംസ്
* 3 BHK Simplex Apartment ന് 100,000 ദിർഹംസ് ആയിരുന്നത് 90,000 ദിർഹംസ്
* 3 BHK Duplex Apartment ന് 110,000 ദിർഹംസ്
* 4 BHK Duplex Apartment ന് 130,000 ദിർഹംസ് ആയിരുന്നത് 125,000 ദിർഹംസ്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും booking നും, WhatsApp & Call : +971 58 939 9018
Landline : +971 43555550

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!